Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Gekruiste blikken op een honderdste verjaardag. Een eerste balans van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel

Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02930994
Contributor : Pierre Bouchat <>
Submitted on : Friday, September 4, 2020 - 4:56:56 PM
Last modification on : Thursday, September 24, 2020 - 2:56:01 PM

Links full text

Identifiers

Collections

Citation

Serge Jaumain, Joost Vaesen, Bruno Benvindo, Pierre Bouchat, Eric Bousmar, et al.. Gekruiste blikken op een honderdste verjaardag. Een eerste balans van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in Brussel. Brussels Studies, Brussels Studies Institute, 2017, ⟨10.4000/brussels.1576⟩. ⟨hal-02930994⟩

Share

Metrics

Record views

26