%. H. I++, ! 2* ! 3* * )-! *

<. =3>-% and !. , #) # # %# 5 #) *6 ?# #), # ) ) %##/ # &( #), pp.2-5

#. /. 4#, * ) 4&, p.4

*. $-d<-3-%-!-&-*-"-*-+e and *. , + ! 1 6 %%**

@. Bdefghihj and I. I. Hj, 1 =)3 4 $, pp.673-677

. ). %#, * ):%% ; <A # ), # *# , J! +)! 6*# -66 )( , 1)*#, pp.5-6

%. , R. O1-*-)-de-gh-i-j-]-kxb, S. . , and $. *. , de gh i j ]kx_ ! ]kx{ X

<. H_, -^b0. 9Pb0,-9> 0,-65, 91=. ,>P 5>2 ,>. -d K^. 7 2 7 07 -ef hi @ : Z ACCI\ : j7 6 ef hi k l Z ACCm\ : `O>,2 /n51 ef hi @ : Z HGGJ\

@. I@>, 8 ;:5 7/Yp<;? q BK rYp<;? q BK YYp<;? q B /5 lYp<, M9/8L? > 9I@4 ? 4 M6, p.16

<. =. , <. U@a-uedw<, F. M. B=, <. @=@a, B. M. Ubvf et al., DES g hi jk l mn jhmjl pqrs n l tjk [ uDvwB? xS \yyVS, |DUe=BA BCfS [  y`\N y`~ J _``~R S "Ša/ c* + (,/ * 3* + (,24. 22&* *, p.542

A. G. Bcdecdf, $4 % 5) 6) -7, pp.1-1

M. Bgdchih, *. ;-i-"-!-%-<%#j-$-'#&-!-"-#%-<-/-&-%-!-i-`-n, O. Bcdcocp-qm, W. Wdjrsk, O. et al., i& ! 4& % k ) 02) c$l% #j A & < :w44% 3 4

%. #. , &. %. #j-8&-i-"-%-)-@-01a-b|lp-p, L. , O. Nm-nm-qs~p, and L. !. , % 4 % #j <(! <" #% 4! % ) c$l% # # & ), BCU U JHqM 3 & 4 4&! ) y-y> f) @ 1A )

M. C. Xby, 4 96; K61 ;26, 92+ J J FK*, vol.207

A. C. So, 1 0 ] +; \1 :-f;, -<0 ;2<; 7 ; DC z 92L1 ;. DM C_/M % % b s( { |r!l( c n!}!"( | |r, BY J, vol.490202, issue.20, pp.92-101, 1970.

. ;. Mh, H. Vmavi, . Egef, L. On, H. Mh-k-k-)-lnm-jci et al., IY i\ e#f B B ;# n \ n"B ;> > ; eUVI NI M CMD QEOP MOF D MH CMD ECMOF D ) oL5H MD ) pqr s qt u us s uwxyz {qu| } cG ) 9 800: ( e"Z ;Z & i "~f: eŠ" ‡ <\ eŠ#; @ ;> i]^" ' +CD EF GH I E5 EJ LQI C CRMD bR bLNbEE CMF I `MC LQH I `MC QLF bE5( „MD LP I 5LH I E5) 8X 9 81 ) c: d 31 8 9 X: ( eŠ, EQI MH R) ( ) 9 : ( e;fVlD M CM „EQH EF LH D EOH M5O P M 3 oE`MNbF M 3 ‘ P € jQEP M CEQH EF LP M CM UVI NI M CM mRE5) 8X0G( 9 3: ( eŠ I H M NI 5I MF LOF I J lF M( -VlDM CM CEQH EF LH D EOH M5O P M 3 oE`MNbF M 3 ‘ P € jQEP M CEQH EF LP M CM UVI NI M CM mRE5( ) 8X0G( 9 3: ( eŠ, pp.567-8022

. _%-`-_%-`-'a#-*-d%ef%, c d#) ) %i%j" kC E @E :34 E A:AF A> H3, =G 56E @E ? W \ L MO m M\n MK L QO 0

&. _#-d#-o, #) q, &r% s" o" t4 =;E ?G A: lA> ? GDG 4 ?@G E

. _#-`-_#-`-r%f, ‚:4 6?ƒ?4 3lA4 ?:4 E 3C 3:;G => F 35? 563> H?

H. _#-`-_#-`-&-o and 3. ?. †g, V @5A> lA> 34 E A: ;?G 3> HE C ?G ;?G <63> ?:4 ?

_. _%&, W. Ql0, _. , A. Hwac, and A. ?. , AF 3ƒAn 5AC A> 3:4 G E : ;?:@3> W 4 AxE 5E 4 D 3:; F 34 ? AF 3ƒA #) si%&&

Z. /. and Q. Uxxh, c d efU g >0 1274 ,./ 10 : = ?7.5-4 -.: 1,374 9.3L 0 12 i jkl m n opk r sn tukvn l k wkx yl zn vx zv{x s|w wkn }l zn vx zv{l x ~uk| €un |ku}s|p C 31,: ‚n ~ul ƒ „ …n }l zn vx zv{l x ~uk ‚|€m v}l kC \60 < PC 8< MJbL, ˆ1@0 = ‰?Š< O JPPKQ $e‹h#e" g $ >6,-/ 4 Z@-4 6,Œ0  Ž-@3.3.0 1,1-@/ ..-3@56786/ -.7.,-HŽ6-.5B, p.4

C. Jc-bjl-b<-o-q-<-$-e-hg, ˆ. /. Jb‡, O. , =. Jkml-jnm<-o-nq-<-$-&d, 6. et al., 4 -.< ?64 0 ?54 .,5. ?654 .-2 6, 95B1,H. .@4 0 4 Z/ 1= ^a M£ L D1 £ L I1 b£ .95B1,H. 6, A6@34 .3 Z2 [ §A< >0 12 1,3 >0 12 A4 ,./ 10 : < M‡C bPL Mb< O JPPKQ $¨‹ © " $ ª‹ « ¢S h Wh& ) hS gd >B.74 510 §,H4, pp.50-62, 1946.

B. T. Dhi->-bn-c%nnl#->-_-cd, G. Dhe^i->-m-%f, %. Nlkf, and >. |. J%n, Y <-_7 ;04-8 B G DHDI > bl N " # jm%lN !" '" # nf o %f bp c" # q%Nmo " # % !" # r9 3.6 ,9 -X-.23)7 .8 0* T-9 3;7 .8 B a<7 6 7 0)8 V> T> s9 3<+ -= -6 3+ > F Z+ -),; Z9 -8 8 F Q> t> _0)<0) B G DH\I B E> bf uu Nf p &" vw $f uu Nf p " qw $f o f x O" 'w jyP bLw K%Nm% N %o o N O" z" # ( ) { 07 )6 9 -:09 6 0* @( Za@ 3)< TX? )0;-), Q09 6 2 T3 <Œ 7 ) 8 .9 --)7 )4F + -S-+ 49 0,)<F 36 -9 .0)6 3;7 )3)6 6 9 3)8 :09 6 ;0<-+ > A> a)S7 9 0)> a)4 > > ( ) Š ¢=<9 0 B V-S7 -8 7 ) X7 )-9 3+ 04=B [0+ > DHB -<> B ?> £> s37 + -= B CHEF ^^H> G DHHDI ¤l%%L q" ¤ %o ¥M Žm, pp.6-8, 0670.

A. Q. Az-`-kyd-a-b-zcz-d-b, F. Bn-py-e, H. , *. U. , 4. *. et al., $f'1 %4%+ */+0 jk lm no lpm qn snqtulv lwxy ] zz { =|W= ; X? dY 1 3 1 f'+! 2*1 3 1 4%*+: _ ‚ƒ6„‚S-$, 1 0 ! ; <>X? dYP, 4R (43 3 4%0 ++* 4% 4ˆ1 *+0 \ V4: : 41 * ‰ %3 +, U $(+ +%(+ ! 77 =5 => ; ? dEYd ‹ „.œ0 +*+*4(3 4, $3 : ž Ÿ%1 g+, pp.43-46

K. Hhf-hgb, H. Ggij-k-^-!-f-j5, 6. H. Ehh, K. Vu-vw-xp-u-l-m-vp-u-`-om-`-om-`-yp-u-v-!-'vm, Ž. €. {|}~ et al., 1-7 .*;4 : 1*3, 5<. 9e -*. 5: <4 , . 9.7 8 4 *c. f , e c, 5Y1: 58 4 1* 9. 3.3Y: 5*.7 9n6c: 4 3.*8 5, . .8 319c, 4 7 58 4 1*8 .*5*8 /1368 .9., 57 6c/4 58 4 1*K =2o7 .9.91/8 1: 58 K ) pAqB p5*/?B [I6K H GGEJ ^ !OL #P rP P q.7 <: 5*97 7 1, 7 9-@1*9.B 6: .7 7 .7 61, ?8 ./2*4 d-. .8 s*4 .: B H GIEJ B EG6K NT‘ QP yP =2. 94 + + .: .*8 4 5, pp.5-7, 0795.

I. Cvg-m, I. Wm-t-u-#vw-w-m, and $. Jv, J H i t xV f' 06 +1' )2, <6 )-)* ' +, +M * .(* ' 2 . -O./ = yzz{ | ~ € ‚ƒ ‚{ | „ ‚… †€‡ˆ‚{ | ‰ Š‹[ >@ >U7 A DDE 7

L. , =. ’@-t’7-a-bue-!-d-m-cr-!--!-m, and !. Jh#, 92 )6 )0* ' P)* .-0)6 1+, +6 5* ' +, +M 1) 96 )2 e.+2 ' * .7 q)* .6 YCC A DDE crJ d b6 +56 ' \* \/ 53O/ ' 0+03' 4' N9./ / 95.6 M ' 0' .2 2 ./ -9 * )2 0 .* -. 2 ) 032 +6 ' * .7 ]3^, pp.37-37

V. Ihhclk-kj, (9 &<*6 A4 =4 ?4 6 _mC4 D EEEF iO cn c o p I c q g J 5, st uvwx y uvy z u|} y (&' ~t w €||‚zt

L. ). Sv, . Un-g-sgv, L. Sfo, O. Rrgn, $. ~@ et al., <=F:7 :6 _7 ; J@B?BD :9 A; 6 BD D @9 6 : E<6 _I89 ; D:7 ; <= ?@ D 7 _9`=BG_9`=BG K:9 :F7 89 D :7 ; <= ?BD E<6 _D 7 _9`=BD_9`=BD Q a =?@D 7 9 ; B b; =89 :6 BV b; =BD B7 K:9 9 =89 :6 <A; B?B6 :M 9 :F7 ; <=M ; =B?BD I:7 89 ; :@H:9 A; 6 B@H?Bb; D D 86 6 86 8B7 ?B b@D D :h: L K:IB9 <@=N @7 ; 6 ; D :T6 BD ?:=D 6 B 9 B=M <9 FBIB=7 ?@ F:<@7 Fe<@F =:7 @9 B6 Q 5==O i:FO jF; O Ke; IO Q L fggN Q L N O 0,) -k &" deB D lB6 6 ; =A <M I<=7 I<9 ; 6 6 <=; 7 BO m; D FO i:9 :?:_ j<FO gO RV UUO L fnN 0,) -k&" $ %--* o p0* 0 !" q" rc<lV :=A6 BsV 9 :_?; M M 9 :F7 ; <=D 7 @?; BD <M 7 eBD lB6 6 ; =A<M I<=7 I<9 ; 6 6 <=; 7 B :=? tB9 I; F@6 ; 7 BO dB=7 e u:7 ; <=:6 K<=M O K6 :_D :=? K6 :_D b; =B9 :6 D Q UV fO L fvUN 0,00w) x" y <Fe; I; J@B ?BD I, A9 :=; 7 B B= C<=BD 7 9 <E 8BD :@K:IB9 <@=L 5M 9 RO Rv† ŠO K6 :_O RRgO RO RUL RRgN #4* !" y { x" y |) * 3" j<9 E7 ; <= <M ?_BD M 9 <I :J@B<@D D <6 @7 ; <=D <=7 < M 6 _ :D eO ‰:7 B9 ŽBD B:9 FeO Q USG fUgV fO L RRUN O #+1, 0789.

#. %. B>-ma, % (% ;%<h 0 C<% # 3 i, d# %> 1> e f > 1A ?@* 0 113 * 4I Ng \ 4: K D #(% (% d#% d#%" < #= . %#= (#, pp.11-14

W. D. Ihk, M GhN cU -" i " j Q'" k '-OkU U '" l . m >6 19 2C6 = :>:; 6 Y1Y19 ?= C= Z12C=, IG" @@ pL_ pI. M GGN, pp.5-7

T. Sc, + + 'd # S r !'&c s i t'U i # aZ8 :9 @6 = :> :; Z418, = >A D:<9 >27 IK. W M W N n Ih_ HI

M. Ggkn-td+-*-w-"-lyco-'*-}=-`-c=-1>c1, H. Ihk_, @. Gghn-tc~c+, . K. K_, and . Ghhn, Tc~c+ s " k + + " {'OT, pp.7-8

#. Qc&, E:Z17 = >A2Z8 :9 @6 = :>

!. ". Z%&-^u-u-__Àbbc-`-__Àbbc-`-=def=>=-(, H. I. @acd, L. _#-@aeeavn-c-ki-w-xah-gen-g, N. Yfzh-gd, {. H. Kn-h-‰zbaae-@w-mah et al., ` ;;'( ???# ( @‚ƒAh gCH ^! ( ` ˆ!" ( e` ''( ;< d` >_# ( ??_( @gCD %V " l& ( m2 no +, npo q+ r+qs, @N ACD AE’I kI H yEN jN AD {I {I _>`_>`>>e#_>`>>e#`_>`>>e#`=??< =?( @N ƒƒ {I H |& 'V !Z% & Z V V U%`€ZU%`U%`€Z !& ^' Q ]V & ` >>e# ( @N ƒƒ ˜I H @D zBB šI H •gKEA kI „S Q Z& Q " %T $% $%& ( ]V & u ‡\^^…¡`;‡\^^…¡`‡\^^…¡`;>', pp.12-34

<. >. , P. , E. , <. <h-gu<, F. '. et al., 7-qk -b-) -!' r ,k q-/p'#(7 s s t:N<J <= ? uG> ?@A? @::= ? @A GE6 % q r 1') 5, €'#' 1 "$ # . p'7 +5-"$ $ " * (77'€'a E ? NNG> ? <@P C«E : F: \: NDNJ : L \;P W XVUY 8". . "#% :NC@? ‚O:Fª ©> OF:F:J ª <= ? :@> G> ? <@F:E ;G= > ? NOJ

H. K. Zp-*-\^_À-d and 5. *. Yy, BgE hE f iB==B: f FB=@ A eE f SBTA j B:j kE f l<hBj m<=Bj iE kE C:;<UB:j gC mG<:A U FC l< v<=j B>A <w xF-s2& y (z !o% 2 ! p,-7 36618 - X&' p,%, <= FB=<H mE {E <@ V<K@ <H j |Bw}<=-) " !% M u M ! ( s2& %&2P M &" !P . !" % !( ' )( t , % 7 " % -)% (!-361R8 * eB: ~H |}<: mE ) (,& &" !P&" " ( &' % P*, 7338.

A. Cgbd, #. Be-ft^-gbd-g-\ah-th, and %. , # 8 lJ# # 5 $ %m. )# 5 8 = :>?@ 8 :LN5 cGB d \Ah Th d Q QT_n T_ O d g fT^ GB d g, Y2()%&"2)3)

~. :. P>-re-~r_-l\, C. Iversitë, . Fr-www, . Uni-'v-lorraine, . Fr et al., Université de Lorraine ne délivre pas de mention UNTVJI, Jltlr u PriJIMttl dt l'lflf1 lh26 Jtln?ler /MA 1ur I'Emllip!M#I SJ, pp.4-34

~. Ytt-Ü-dkut8·m7j-dw, -r 1984 relatif tuo<t{Jpf6mu NIII<I!IN% d?l ' bullgn-Supi'l~~~ '-dkn.~ lit-713 tlu 17 Jtnll~r 1984/1.\cmt/a cl«W/iculi<n d'f:rob/IS

. Gll, occordl? par /1 Prhldmt d?J 1

. Po, mrairJI Dl ualt du : 11 u,tmtllr?10d9 1' 11 1 , Nf«'lsa/ÜJII té 3QJII~ ?UC<K.Jh par lt PristdVII dt, p.11

!. Sui, 1111111anu por 1 mttrtwi(?) de le thèit? "" drJtrcv""' mt?llllts ?tpa,.Uon des mHlou lollrdt de? caut IlHet pu lt? ?l'lill« tlluVilllM dt I'F.?trllli?·Nonl Cam~roMu" pronon!WIII'ttdml.ulun, llliulamo ZANCI!E AJ)JJ Jo. OErttritll< lfi{6} 6: NCAOliBELA·T'IBATI (Camt1'0401

!. Yvoi\, 1?!9ucS J!ror-ur ENSG Un in lt de I.Arr

M. !. Vll, J. Directeur-de-l<cd~<@bulletr<ho, L. Emlensg-ua, !. Yenlli-li~-'!-~, and .. , rfdlric (l)lreeteur dt, '\taifn da CCMiffrHitr lb'TOIEcolc Polytec:halqae Uuiverrlt6 d'Orl6anr plptlll .. , llEPlliUQt E DV CMIEROL'Jii

T. Sqjtt, Tl1il' ofTitesil !psuadon des :\tHaus l.aonh de? h u lk~H p?r les At~llot Allu?lal<1 de I'Ell~m~-~bnl Came roua J\lf) 1 brJt( F.>rrrorlNH

P. J~yvon, P. R. , and L. , Noncy Ropporlell!'s: JKCJynt BI

E. I~s:-lya@bullet-la-forctt, Mitre de ConfUen<:u, ISTO, OrYo.nl Co-t>O"Ufeurs ? !llcho<od I(OI!lga, ProfUJeiJI', Vniw~?li cra Ngoou~ F~ic V~hb'os, LEM, NaMy IComga R