Subordonnées hypothético concessives et hypothético comparatives en français contemporain : comparaison avec le tchèque - Université de Lorraine Access content directly
Master Thesis Year : 2018

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině : srovnání s češtinou

Subordonnées hypothético concessives et hypothético comparatives en français contemporain : comparaison avec le tchèque

Abstract

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty.
The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents.
Fichier principal
Vignette du fichier
BUL_M_2018_MOSTOVA_KRISTINA.pdf (3.07 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-01787418 , version 1 (07-05-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01787418 , version 1

Intranet access

Cite

Kristina Mostova. Subordonnées hypothético concessives et hypothético comparatives en français contemporain : comparaison avec le tchèque. Linguistique. 2018. ⟨hal-01787418⟩
45 View
1708 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More