L'influence de la politique monétaire sur les investissements des entreprises slovaques dans la perspective de l'adhésion à l'Union économique et monétaire - Université de Lorraine Access content directly
Theses Year : 2007

The impact of the monetary policy on investments of the Slovak enterprises in the perspective of the monetary integration

L'influence de la politique monétaire sur les investissements des entreprises slovaques dans la perspective de l'adhésion à l'Union économique et monétaire

Vplyv menovej politiky na investície slovenských podnikov v kontexte menovej integrácie

Abstract

The purpose of this thesis is to identify the influence of the Slovak monetary policy on investments of the Slovak enterprises during preparation to join the European Monetary Union (EMU). Firstly, we identify the effects of the three factors affecting the development of the Slovak monetary policy : the legacy of the monetary policy in former Czechoslovakia, the economic transition and the European integration. Then we present the theoretical background of our analysis. Afterwards, we analyse the Slovak enterprises' investment determinants at the aggregate level, as well as at level of enterprises. The individual data of Slovak enterprises are used. The results show that the interest rate channel is very strong, while the credit channel does not seem to have a strong effect on the investments. Finally, we review the perspective of joining the EMU. It seems that asymmetry concerning the effects of monetary policy on investment can increase when Slovakia will join the EMU.
L'objet de cette thèse est de tenter d'identifier l'influence de la politique monétaire slovaque sur les investissements des entreprises slovaques au cours de la période de préparation à l'adhésion de la Slovaquie à l'Union économique et monétaire (l'UEM). Elle est composée des quatre chapitres. Tout d'abord, nous exposons les effets des trois facteurs qui ont joué sur l'évolution de la politique monétaire slovaque : l'héritage de la politique monétaire tchécoslovaque, le processus de transition économique et l'intégration à l'Union européenne. Ensuite, nous présentons les fondements théoriques de nos analyses. Après, nous étudions les déterminants des investissements des entreprises slovaques au niveau agrégé, ainsi qu'au niveau des entreprises. Les données individuelles sur ainsi sont employées. Les résultats obtenus témoignent une importance du canal du taux d'intérêt. Au contraire, l'existence du canal large du crédit s'avère très faible. Finalement, nous nous concentrons sur la perspective de l'adhésion à l'euro. Il semble que l'adhésion de la Slovaquie à l'UEM pourra accroître l'asymétrie dans la zone euro au niveau des effets de la politique monétaire européenne sur l'investissement des entreprises.
Cielom práce je identifikovat vplyv menovej politiky na investície slovenských podnikov v kontexte príprav na vstup do Európskej hospodárskej a menovej únie (EMÚ). Skladá sa zo ?tyroch kapitol. V prvej kapitole identifikujeme pôsobenie troch faktorov na vývoj menovej politiky na Slovensku: dedicstvo ceskoslovenskej menovej politiky, ekonomická transformácia a integrácia do európskych ?truktúr. V súcasnosti mô?eme hovorit o jednote menovopolitických impulzov medzi Slovenskom a eurozónou, co ulahcuje medzinárodné porovnania. Druhá kapitola pribli?uje teoretické pozadie na?ich analýz. Na makroekonomickej úrovni identifikujeme kanály transmisného mechanizmu menovej politiky na investície podnikov. Na mikroekonomickej úrovni zhrname teoretické poznatky o determinantoch investicného správania podnikov. V tretej casti analyzujeme determinanty investícií slovenských podnikov. Ked?e tieto determinanty nie je mo?né jednoznacne zistit pou?ívaním agregovaných údajov, rozhodli sme sa vyu?it individuálne údaje podnikov. Výsledky ukazujú, ?e náklady na kapitál sú najdôle?itej?ím determinantom investícií v slovenských podnikoch. To svedcí o význame úrokového kanála. Na druhej strane sa efekty úrokového kanálu prejavujú velmi slabo. Ani segmentácia podnikov podla rôznych kritérií neumo?nuje jednoznacnú typológiu podnikov podliehajúcim efektom obmedzeného prístupu k financovaniu. Posledná kapitola sa venuje perspektíve vstupu do eurozóny. Porovnanie financných ?truktúr vedie k identifikácii troch známok divergencie: casová ?truktúra úverov, konkurencia zo strany priameho financovania podnikov prostredníctvom kapitálových trhov a význam obchodných úverov medzi podnikmi. Porovnanie na?ich výsledkov empirickej analýzy s výsledkami analogických ?túdií v eurozóne naznacuje vy??iu úcinnost úrokového kanála a ni??iu úcinnost úverového kanála transmisného mechanizmu menovej politiky. Mo?no predpokladat, ?e asymetria na úrovni efektov na investície podnikov sa vstupom Slovenska a ostatných krajín Strednej a východnej Európy do eurozóny zvý?i.
No file

Dates and versions

tel-01777330 , version 1 (24-04-2018)

Identifiers

  • HAL Id : tel-01777330 , version 1

Intranet access

Cite

Zaneta Lacova. L'influence de la politique monétaire sur les investissements des entreprises slovaques dans la perspective de l'adhésion à l'Union économique et monétaire. Economies et finances. Université Nancy 2, 2007. Français. ⟨NNT : 2007NAN20009⟩. ⟨tel-01777330⟩
34 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More