Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans

Résumé : Artykuł omawia najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem kategorii szeroko pojętego modernizmu w literaturoznawstwie polskim, czeskim i węgierskim w kontekście przemian w badaniach nad kulturą Wiednia 1900. Zdefiniowana w dwóch uzupełniających się perspektywach (largo i stricto sensu) kategoria modernizmu okazuje się przydatnym narzędziem do porównawczego przeglądu zmian w percepcji kultury XIX i XX wieku. Rozumiany jako epoka, bądź wręcz makroepoka, modernizm pozwala uchwycić kulturową refleksję o doświadczeniu nowoczesności, ukazując jednocześnie różnice w pojmowaniu dorobku ostatnich dwóch stuleci w poszczególnych krajach. W tym kontekście polskie przesunięcia periodyzacyjne wpisują się w proces rewizji tradycji literackiej Europy Środkowej. Począwszy od „wygnania” modernizmu w imię ideałów marskistowskich, przez badania nad tą kulturą służące (post)strukturalistom za „schronienie” w pozaideologicznej, autonomicznie pojętej twórczości, aż po odrodzenie refleksji nad modernizmem po roku 1989 i związane z nim podziały – stopniowo wyłania się możliwość refleksji nad nowoczesnością w wymiarze środkowoeuropejskim.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01481031
Contributor : Cercle Ul <>
Submitted on : Thursday, March 2, 2017 - 10:23:38 AM
Last modification on : Monday, March 2, 2020 - 6:24:49 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01481031, version 1

Citation

Mateusz Chmurski. Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans. Przegląd Filozoficzno-Literacki, Institut de philosophie Université de Varsovie, 2013, Modernizmy, 36 (1-2), pp.395-419. ⟨hal-01481031⟩

Share

Metrics

Record views

118