HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans

Résumé : Artykuł omawia najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem kategorii szeroko pojętego modernizmu w literaturoznawstwie polskim, czeskim i węgierskim w kontekście przemian w badaniach nad kulturą Wiednia 1900. Zdefiniowana w dwóch uzupełniających się perspektywach (largo i stricto sensu) kategoria modernizmu okazuje się przydatnym narzędziem do porównawczego przeglądu zmian w percepcji kultury XIX i XX wieku. Rozumiany jako epoka, bądź wręcz makroepoka, modernizm pozwala uchwycić kulturową refleksję o doświadczeniu nowoczesności, ukazując jednocześnie różnice w pojmowaniu dorobku ostatnich dwóch stuleci w poszczególnych krajach. W tym kontekście polskie przesunięcia periodyzacyjne wpisują się w proces rewizji tradycji literackiej Europy Środkowej. Począwszy od „wygnania” modernizmu w imię ideałów marskistowskich, przez badania nad tą kulturą służące (post)strukturalistom za „schronienie” w pozaideologicznej, autonomicznie pojętej twórczości, aż po odrodzenie refleksji nad modernizmem po roku 1989 i związane z nim podziały – stopniowo wyłania się możliwość refleksji nad nowoczesnością w wymiarze środkowoeuropejskim.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01481031
Contributor : Cercle Ul Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, March 2, 2017 - 10:23:38 AM
Last modification on : Saturday, January 15, 2022 - 3:43:56 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01481031, version 1

Citation

Mateusz Chmurski. Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans. Przegląd Filozoficzno-Literacki, Institut de philosophie Université de Varsovie, 2013, Modernizmy, 36 (1-2), pp.395-419. ⟨hal-01481031⟩

Share

Metrics

Record views

32