Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans

Résumé : Artykuł omawia najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem kategorii szeroko pojętego modernizmu w literaturoznawstwie polskim, czeskim i węgierskim w kontekście przemian w badaniach nad kulturą Wiednia 1900. Zdefiniowana w dwóch uzupełniających się perspektywach (largo i stricto sensu) kategoria modernizmu okazuje się przydatnym narzędziem do porównawczego przeglądu zmian w percepcji kultury XIX i XX wieku. Rozumiany jako epoka, bądź wręcz makroepoka, modernizm pozwala uchwycić kulturową refleksję o doświadczeniu nowoczesności, ukazując jednocześnie różnice w pojmowaniu dorobku ostatnich dwóch stuleci w poszczególnych krajach. W tym kontekście polskie przesunięcia periodyzacyjne wpisują się w proces rewizji tradycji literackiej Europy Środkowej. Począwszy od „wygnania” modernizmu w imię ideałów marskistowskich, przez badania nad tą kulturą służące (post)strukturalistom za „schronienie” w pozaideologicznej, autonomicznie pojętej twórczości, aż po odrodzenie refleksji nad modernizmem po roku 1989 i związane z nim podziały – stopniowo wyłania się możliwość refleksji nad nowoczesnością w wymiarze środkowoeuropejskim.
Type de document :
Article dans une revue
Przegląd Filozoficzno-Literacki, Institut de philosophie Université de Varsovie, 2013, Modernizmy, 36 (1-2), pp.395-419
Liste complète des métadonnées

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01481031
Contributeur : Cercle Ul <>
Soumis le : jeudi 2 mars 2017 - 10:23:38
Dernière modification le : vendredi 16 novembre 2018 - 02:01:54

Identifiants

  • HAL Id : hal-01481031, version 1

Citation

Mateusz Chmurski. Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans. Przegląd Filozoficzno-Literacki, Institut de philosophie Université de Varsovie, 2013, Modernizmy, 36 (1-2), pp.395-419. 〈hal-01481031〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

66