Retrats per al dol. El retrat infantil de difunt a Cataluny : similituds i divergències

Complete list of metadatas

Cited literature [3 references]  Display  Hide  Download

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02144491
Contributor : Virginia de la Cruz Lichet <>
Submitted on : Sunday, January 12, 2020 - 9:39:32 PM
Last modification on : Thursday, January 16, 2020 - 2:17:31 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02144491, version 1

Citation

Virginia de la Cruz Lichet. Retrats per al dol. El retrat infantil de difunt a Cataluny : similituds i divergències. Revista d'etnologia de Catalunya (ISSN : 1132-6581), 2018, Dossier A l'hora foscant. Mirades sobre la mort, pp.54-65. ⟨hal-02144491⟩

Share

Metrics

Record views

26

Files downloads

22