Presence of contaminants in the environment and the food chain over the last 25 years in Kazakhstan - Université de Lorraine Access content directly
Journal Articles Experimental Biology. Year : 2018

Presence of contaminants in the environment and the food chain over the last 25 years in Kazakhstan

Қазақстандағы соңғы 25 жылдағы қоршаған ортада және азық-түлік тізбегіндегі ластаушы заттардың болуын анықтау

Присутствие загрязнителей в окружающей среде и пищевой цепи в Казахстане за последние 25 лет

Abstract

In recent years, increasing attention is paid to the ecological and global issues related to environmental pollution by heavy metals and persistent organic pollutants. Pollution by metals is very noticeable in mining areas, as well as around foundries and metallurgical plants. Persistent organic pollutants are found everywhere, which can be explained by long-distance transport by wind and water, they remain for a long period of time in the environment, have the capacity for cumulation and can pass from one species to another through the food chain. The problems associated with the presence of heavy metals and POPs in the environment is relevant for the country. In this regard, the purpose of this work was to determine the points of contamination with contaminants for further studies the effect of these compounds on the food chain. This article aimed to summarize data reporting concentrations of environmental contaminants in various regions of Kazakhstan. In the course of the work, was made an analysis of scientific articles measured concentrations of contaminants in Kazakhstan, primarily in environmental matrices (soil, water, plants) and in livestock products.Thus, territories containing elevated concentrations of heavy metals, organic pollutants and pesticides in various environmental components were identified. The obtained data have an important theoretical value and contain useful information for further research.
Соңғы жылдары қоршаған ортаның ауыр металдармен және тұрақты органикалық ластағыштармен ластануына байланысты экологиялық және жаһандық мәселелерге көп көңіл бөлінуде. Ауыр металдармен ластануы тау-кен өнеркәсіптердің, сондай-ақ құйма және металлургиялық зауыттардың айналасында байқалады. Тұрақты органикалық ластағыштар жел мен су арқылы алыс қашықтықта тасымалдануына байланысты барлық жерлерде кездеседі, олар кумуляция қабілетіне ие, және де ұзақ уақыт бойы қоршаған ортада сақталып, азық-түлік тізбегі арқылы бір түрден екіншісіне ауыса алады. Қоршаған ортада ауыр металдар мен тұрақты органикалық ластаушылардың, соның ішінде пестицидтердің болуына байланысты туындайтын мәселелер мемлекет үшін маңызды болып табылады. Осыған байланысты жұмыстың мақсаты аталған қосылыстардың тамақ тізбегіне әсерін одан әрі зерттеу үшін түрлі ластаушы заттармен ластанған аймақтарды анықтауға бағытталған. Мақалада Қазақстанның түрлі аймақтарында ластаушы заттардың концентрациясы туралы мәліметтер жинақталып қарастырылған. Жұмыс барысында Қазақстанда өндірілетін мал шаруашылық өнімдерінде және экологиялық матрицаларда (топырақ, су, өсімдіктер) ластаушылардың концентрациясын (ауыр металдар, органикалық ластағыштар, пестицидтер) анықтауға жүргізілген ғылыми зерттеулерге талдау жасалынды. Осылайша, әртүрлі экологиялық компоненттерде ауыр металдардың, органикалық ластағыштардың және пестицидтердің жоғары концентрациясы бар аумақтар анықталды. Алынған нәтижелер алдағы уақытта зерттеу жұмыстарын жүргізуге қажетті ақпарат пен маңызды теориялық құндылыққа ие.
В последние годы все большее внимание уделяется экологическим и глобальным проблемам загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и стойкими органическими загрязнителями. Загрязнение металлами очень заметно в горнодобывающих районах, а также вокруг литейных и металлургических заводов. Стойкие органические загрязнители встречаются повсюду, что можно объяснить переносом на большие расстояния ветром и водой, они остаются в течение длительного периода времени в окружающей среде, обладают способностью к кумуляции и могут переходить от одного вида к другому через пищевую цепь. Проблемы, связанные с наличием тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей, в том числе и пестицидов в окружающей среде являются актуальными для страны. В связи с этим, целью настоящей работы является определение точек загрязнения различными контаминантами для дальнейшего исследования влияния этих соединений на пищевую цепь. В этой статье обобщены данные о концентрации загрязнителей в окружающей среде различных регионов Казахстана. В ходе работы был выполнен анализ результатов научных исследований, посвященных измерению концентрации загрязняющих веществ (тяжелых металлов, органических загрязнителей, пестицидов) на территории Казахстана в первую очередь в экологических матрицах (почве, воде, растениях) и в продуктах животноводства. Таким образом, были выявлены территории, содержащие повышенные концентрации тяжелых металлов, органических загрязнителей и пестицидов в различных компонентах окружающей среды. Полученные данные имеют важное теоретическое значение и содержат полезную информацию для дальнейших исследований.
Fichier principal
Vignette du fichier
002 - Baubekova et al., 2018 (1).pdf (3.97 Mo) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03611768 , version 1 (17-03-2022)

Licence

Identifiers

Cite

A. Baubekova, S. Jurjanz, A. Akindykova. Presence of contaminants in the environment and the food chain over the last 25 years in Kazakhstan. Experimental Biology., 2018, 75 (2), pp.67-91. ⟨10.26577/eb-2018-2-1328⟩. ⟨hal-03611768⟩
58 View
71 Download

Altmetric

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More